ריבית חסרת סיכון

שיעור הריבית חסרת הסיכון (Risk-Free Rate) הוא שיעור הריבית התיאורטי על השקעה שאינה כרוכה כלל בסיכון, ביחס לתקופת ההשקעה המבוקשת. במילים אחרות, מדובר בריבית שמשקיע ידרוש, כאשר הוא מעוניין להבטיח באופן מוחלט את קבלת ההחזר על השקעתו.

אולם, תיאוריה לחוד ומציאות לחוד. בפועל, אין השקעות שאינן כרוכות כלל בסיכון, ואפילו ההשקעה הבטוחה ביותר מגלמת סיכון כלשהו. מבין ההשקעות הקיימות בשוק, נהוג לראות בהשקעה באגרות חוב ממשלתיות כהשקעה בעלת סיכון נמוך באופן יחסי, ולכן שיעור התשואה על אגרות החוב משמש כמדד השוק לריבית חסרת סיכון עבור השקעות לתקופה דומה. למשל, ביחס להשקעה דולרית בארה"ב לתקופה של 3 חודשים, נהוג להניח כי שיעור התשואה על אגרות חוב של ממשלת ארה"ב לתקופה של 3 חודשים מייצג את שיעור הריבית חסרת הסיכון, וזאת מתוך הנחה שהסיכון לאי-עמידה של ממשלת ארה"ב בהתחייבויותיה באותה תקופה הוא למעשה אפסי (אגב, ייתכן שדעתו של קים ג'ונג-און בנושא שונה במקצת).

שיעור הריבית חסרת הסיכון הינו נדבך יסודי להערכת שיעור התשואה הנדרש בהשקעות, שכן משקיעים צפויים לדרוש תשואה נוספת, מעבר לשיעור הריבית חסרת הסיכון, כאשר הם נוטלים סיכון נוסף בהשקעתם. בין היתר, שיעור הריבית חסרת הסיכון משמש במודל לתמחור נכסי הון (CAPM), במודל בלק ושולס (Black-Scholes) ובמדד שארפ (Sharpe Ratio).

Comments are closed.