התשואה הראויה והשפעתה על הרווח הכלכלי

אחד הגורמים המרכזיים שיוצרים הבדל בין דוח רווח והפסד חשבונאי לבין תחשיב של רווח כלכלי הוא התשואה. בעוד שרווח חשבונאי משקף לרוב הוצאות כספיות, הרווח הכלכלי מביא בחשבון גם את מרכיב התשואה הראויה בתור מרכיב של הוצאה (רעיונית).

נחשוב על חברה שהושקע בהקמתה סכום של 100 מיליון דולר והיא רושמת רווח שנתי נקי – לאחר כל ההוצאות לרבות מימון והוצאות מסים – של 5 מיליון דולר בשנה. בעולם החשבונאות מדובר בחברה רווחית שכן ההכנסות עולות על ההוצאות (שבמהותן רובן ככולן תזרימיות, למעט הפחת).

בהסתכלות חשבונאית מדובר בהכרח בחברה חיובית. מבחינה כלכלית פני הדברים שונים. בהסתכלות כלכלית נביא בחשבון גם את התשואה הראויה שהמשקיעים מצפים להשיג לאור מאפייני החברה והסיכונים שבפניהם היא ניצבת. אם התשואה הראויה היא למשל 10% אזי בהתחשב בעלות הקמת החברה (100 מיליון דולר) נצפה לתשואה שנתית, דהיינו רווח שנתי, של 10 מיליון דולר. בפועל החברה משיגה רווח של 5 מיליון דולר בלבד. כלומר, מבחינה כלכלית החברה אינה משיגה רווחיות ראויה, דבר שישתקף לשלילה גם בשוויה הכלכלי.

 

Comments are closed.